Skip to main content

Oferta educativa secundaria

L’etapa de la ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) comprèn 4 cursos d’escolarització obligaroria en què tots els alumnes cursen un seguit de crèdits comuns i algunes optatives enfocades a satisfer interessos, reforçar dificultats o ampliar coneixements.

S’ofereixen optatives, tant en les àrees científica i tècnica, com en les humanístiques i artístiques.

Superada aquesta etapa d’ensenyament obligatori amb el títol de GESO, l’alumne podrà:

  • continuar a l’etapa d’ensenyament postobligatori (Batxillerats)
  • accedir a cicles formatius de diferents àmbits.
  • incorporar-se al món del treball