Skip to main content

INFANTIL

 A l’etapa d’Educació Infantil contribuim al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

                                                           infantil

 El segon cicle d’Educació Infantil (3, 4 i 5 anys) consta de tres cursos: P3, P4 i P5.

FINALITATS DE L’ETAPA

  1. Aprendre a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma:

    • Progressant en el coneixement i domini del propi cos
    • Assolint seguretat afectiva i emocional.
    • Adquirint hàbits bàsics d’autonomia.
  2. Aprendre a pensar i comunicar per mitjà dels diversos llenguatges així com, iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
  3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa observant i explorant l’entorn natural i físic, participant en activitats socials i culturals.
  4. Aprendre a conviure i habitar el món en la diversitat, comportant-se d’acord amb unes pautes de convivència que el facin avançar en la relació amb els altres i en la resolució pacífica dels conflictes.